Connexions beethik: entrevista a Inés García-Pintos

Inés García-PintosResponsable d’RSC i Innovació de Cecabank,  membre de la Junta Directiva de l’Asociación Española de Directivos de Responsabilidad Social (DIRSE) i vocal del Comitè d’RSC de l’Asociación Española para la Calidad (AEC).

 

 

1. Què et suggereix el concepte d’ètica de la responsabilitat radical?

Un conjunt de valors que inspiren i alimenten l’arrel de la responsabilitat: els valors que estan en l’origen d’un comportament responsable.

2. L’entitat en què treballes ha aprovat recentment un nou Codi de conducta corporativa. Quines són les principals dificultats a l’hora d’aconseguir que els comportament establerts en els codis es traslladin al dia a dia de l’activitat de les organitzacions?

Hem actualitzat el nostre Codi i ara en diem “de Conducta corporativa” i no ètic perquè ens sembla més ajustat al seu propòsit. Estem desplegant un curs de divulgació i formació a tota la plantilla, òrgans de govern i proveïdors de serveis laborals perquè totes les persones subjectes entenguis i interioritzin els drets i deures que aquest Codi implica. Hem il·lustrat cada capítol amb exemples de situacions concretes perquè sigui més fàcil la seva interpretació. I el que fomentem sobretot és que la gent se senti amb la llibertat d’consultar el que no tenen clar a través del Canal de conducta corporativa.

El repte ara està en traslladar els valors del Codi a les responsabilitats quotidianes de cada departament. Per posar un exemple, el valor “integritat” no es materialitza de la mateixa manera en el treball a la taula de tresoreria, en el departament de comptabilitat o en el d’RSC, per exemple.

3. En línia de la pregunta anterior, com s’hauria de coordinar la gestió ètica de l’empresa entre el DIRSE i el responsable de Compliance? Hi hauria d’haver altres actors implicats?

La gestió ètica és, per la seva pròpia naturalesa, una funció holística i transversal i tots els departaments han d’estar implicats. Afecta les àrees de negoci, a les àrees comercials, a les financeres, etc. No pot ser d’una altra manera.

Al meu entendre, la gestió ètica transcendeix al compliment pròpiament dit, que està més centrat en la part normativa i reguladora. Per dir-ho d’una manera senzilla, la gestió ètica és més “preventiva” que de vigilància. Així que entenc que els responsables de compliment són els primers interessats en què la gestió ètica funcioni: generen un marc i una cultura que faciliten el compliment normatiu.

4. Podríem considerar com una responsabilitat dels bancs seva participació en l’educació financera? Creus que podria afectar positivament l’establiment de relacions més ètiques amb els seus clients?

L’educació financera és un àmbit típicament RSC per als bancs. És un cas win-win evident: guanya la societat perquè està més capacitada per demanar els productes financers que realment necessita. I guanyen els bancs perquè estableixen relacions de major confiança i qualitat amb els seus clients. Un client ben format financerament demanda productes i serveis més sofisticats, que són precisament els de més valor afegit per a les nostres entitats. A més de que l’educació financera amplia la base de clients per ser un factor determinant de la inclusió financera.

5. Si haguessis de il·lustrar amb tres paraules què significa per a tu incorporar l’ètica en la presa de decisions, quins serien?

(Establiment de relacions de) Confiança (amb tots els stakeholders)

Integritat

Sostenibilitat (del negoci a llarg termini)